OBCHODNÍ PODMÍNKY

Povinnosti a práva prodávajícího i kupujícího se řídí těmito obchodními podmínkami a platným novým Občanským zákoníkem, Zákon č.89/2012 Sb., (platnost od 1.1.2014).

 

Povinnosti a práva prodávajícího:

 1. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu profesní oděvy na základě objednávky  z webových stránek internetové prodejny  www.djstyl.cz nebo písemných objednávek, zaslaných na email djstyl@djstyl.cz. Zboží bude dodáno v prvotřídní kvalitě, velikosti dle přání zákazníka a nabízeného sortimentu, uvedeného na webových stránkách internetové prodejny www.djstyl.cz .
 2. Prodávající nenese odpovědnost za výběr druhu a množství zboží, které uvedl kupující ve své objednávce.  Pokud se jedná o zboží označeném na internetových stránkách SKLADEM, není problém s jeho vrácením nebo výměnou. Odstoupit od kupní smlouvy není možné u zboží šitého na zakázku, na základě měření zákazníka či s úpravami, které na skladovém výrobku nejsou. Jedná se o zboží přizpůsobené potřebám zákazníka. Proto je nutné vybrat oděv správně  a provést přesně měření postavy zákazníka. Při určování velikosti výrobku je možné prodávajícího kontaktovat telefonicky na 775209888 nebo emailem na djstyl@djstyl.cz a využít jeho zkušeností.
 3. Prodávající je oprávněn si u kupujícího jakoukoliv objednávku ověřit, případně na základě dohody s kupujícím upravit.
 4. Prodávající je oprávněn jakoukoliv objednávku odmítnout nebo nesplnit a to především v případě pochybností o kupujícím, zejména týkajících se platební morálky kupujícího, nevyzvednutí dřívějších zakázek, nezaplacení kupní ceny v termínu splatnosti apod.
 5. Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným a nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění.
 6. Fakturované ceny zboží odpovídají cenám na webových stránkách internetové prodejny v době, kdy si zákazník zboží objednal. K drobným odchylkám výsledné ceny dochází rozdílným zaokrouhlováním cen webu a účetního programu firmy. Dále může jít o rozdílné posouzení poštovného. Web určuje poštovné podle předpokládané  váhy a mnohdy zařadí malý balíček  do vyšší cenové skupiny poštovného, než je pro nás standardní. Faktura vystavená webem je orientační, závazná je faktura vystavená firemním účetním programem.
 7. Dodací lhůty u zboží označeného na internetových stránkách SKLADEM, proběhnou většinou do týdne. Dodávka zakázky a zboží, které není běžně skladem trvají déle. Je třeba počítat se 14 dny. Podle výše uvedeného zákona musí být, pokud není dohodnuto jinak, objednané zboží dodáno zákazníkovi nejpozději do 30 dnů od uzavření smlouvy. Pokud tak neučiní prodávající ani po výzvě kupujícího, je kupující oprávněn smlouvu ukončit.

 

Povinnosti a práva kupujícího:

1.Kupující je povinen uvést správnou a úplnou fakturační adresu a stejně tak dodací adresu (na kterou má být objednané zboží doručeno).  Dále je povinen uvést svůj telefonní kontakt, který je důležitý pro doručení objednávky.

 1. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu, včetně ceny za dopravu a expedici dle stanovených podmínek. Už při objednání zboží je kupující seznámen s orientační cenou zakázky.
 2. Kupující je zcela zodpovědný za správný výběr zboží.Učiněním objednávky je spotřebitel vázán k provedení platby.
 3. Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy nebo vrátit zboží do 14 dnů od doručení i bez udání důvodu. Jedná se však jen o zboží, které je na webových stránkách internetové prodejny označeno SKLADEM. Na vlastní náklady zajistí doručení nepoškozeného zboží prodávajícímu a ten mu po kontrole zboží vrátí celou platbu faktury. Odstoupit od  smlouvy však nelze u zboží šitého na zakázku buď podle měření zákazníka nebo s úpravami, které běžně na skladových výrobcích nejsou. Toto zboží nemůže být vráceno ani vyměněno. Proto je nutné vybrat velikost výrobku správně a provést přesně měření postavy zákazníka. Při určení velikosti výrobku je možné prodávajícího kontaktovat na telefonním čísle: 775209888 nebo emailem na djstyl@djstyl.cz a využít jeho zkušenosti.
 4. Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, učiní-li tak písemnou formou.

 

 

Objednávky:

 1. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetové prodejny  www.djstyl.cz  nebo písemnou formou na email djstyl@djstyl.cz  jsou považovány za závazné. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy. V případě zboží vedeném SKLADEM nebo u drobných zakázek  se nevyžaduje k uzavření kupní smlouvy formální potvrzení objednávky. Prodávající si může v jednotlivém, zejména cenově náročnějším případě, vyhradit písemné potvrzení objednávky zasláním podepsané kupní smlouvy od kupujícího. V případě zboží vyráběného na zakázku či dodávaného na objednávku  nebo speciálně objednané zboží s úpravami apod. se kupujícímu zasílá k potvrzení kupní smlouva, pokud není ve vzájemně uzavřené „Dlouhodobé kupní smlouvě“ uvedeno jinak.
 2. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednaného zboží, a to včetně expedičních a dopravních nákladů zde uvedených – pokud není ve vzájemně uzavřené nebo v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán.

 

Zrušení objednávky, vrácení nebo výměna zboží:

 1. Kupující má právo zrušit odeslanou objednávku nebo vrátit zboží či požádat o jeho výměnu do 14 dnů od doručení i bez udání důvodu, a to pouze v tom případě, pokud se jedná o zboží na webových stránkách internetové prodejny označené SKLADEM. Výměna nebo vrácení tohoto zboží je možná jen za předpokladu, že zboží bude vráceno neporušené, nebude poničené, špinavé nebo používané. Ve vrácené zásilce musí být vložena kopie dokladu o zaplacení (např.útržek z dobírkové nebo balíkové složenky, daňový doklad apod.). Po kontrole vrácené zásilky prodávající vrátí kupujícímu dle fakturace peníze neprodleně zpět buď bankovním převodem nebo poštou.
 2. Kupující má právo zrušit nebo změnit odeslanou objednávku i v případě zboží objednaného na zakázku nebo speciálně objednané zboží s úpravami apod., avšak je povinen zaplatit prodávajícímu dosud vzniklé celkové náklady zakázky (materiál, práce, režie) povýšené o 10% – a to do 17 dnů od zaslání faktury. Kupující v tomto případě předem souhlasí se smluvním penále 1% za každý den prodlení s platbou a bere na vědomí, že případné vrácení faktury (případně uplatňovaný pokus o smír či rozporování vyčíslení na faktuře) nemá odkladný účinek na požadovanou platbu ani na smluvní penále.
 3. Vrácené zboží je kupující povinen zasílat výhradně doporučeně a pojištěné, prodávající neručí za jeho případnou ztrátu či poškození. Vrácení zboží kupujícím formou dobírky nebude přijato. Náklady na vrácení zboží zaplatí kupující.
 4. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:
 5. a) zboží se již nevyrábí nebo nedodává
 6. b) změnila se výrazným způsobem cena
 7. c) zboží je momentálně doprodáno

V případě, že tato situace nastane, se prodávající zavazuje, že bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem    dohody o dalším postupu (náhrada objednaného zboží jiným, zrušení objednávky, apod.).

 

Ochrana osobních údajů:

 1. Kupující si je plně vědom toho, že svou registrací výslovně souhlasí , aby prodávající zpracovával (shromažďoval, používal) kupujícím poskytnutá osobní data pro plnění objednávek a ke svým marketingovým účelům. Tento souhlas uděluje kupující prodávajícímu až do odvolání.
 2. Veškerá data kupujícího, sdělena při objednávkách zboží, jsou považována jako důvěrná a nebudou poskytnuta třetí osobě s výjimkou partnerů zajištujících distribuci a platební styk, kterými mohou být např. banky, pošta, dopravní společnosti apod. (sdělení jména a adresy dodání).
 3. Prodávající prohlašuje, že s osobními údaji kupujícího je nakládáno v souladu se Zákonem na ochranu osobních údajů a jsou použity pouze pro komunikaci s kupujícím a to k zajištění dodávky jeho objednávek.

4.Osobní údaje našich zákazníků nejsou použity k reklamním ani jiným marketingovým účelům. Výjimkou jsou právnické osoby, s jejich souhlasem mohou být základní údaje o nich použity k marketingovým účelům (např. reference).

 

Dodávka zboží:

 1. Místem plnění je adresa sídla (bydliště) nebo místo podnikání kupujícího uvedené při registraci, neuvede-li kupující do objednávky místo jiné. Kupující si může zvolit službu PPL nebo osobní odběr na provozovně.
 2. Za dodání zboží se považuje jeho osobní převzetí nebo jeho předání prvému dopravci k přepravě pro kupujícího. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího jeho fyzickým převzetím a zaplacením celé kupní ceny. Do té doby je kupující povinen řádně zboží převzít a chránit proti škodě
 3. Ke každé zásilce je přiložena faktura-daňový doklad.
 4. Prodávající je plátcem DPH.

 

Dodací lhůty:

 1. Prodávající se zavazuje dodat zboží v co nejkratší možné době.
 2. Dodací lhůta u zboží označeného SKLADEM proběhne většinou do týdne, zakázky a zboží, které není běžně skladem trvají déle. Je třeba počítat se 14 dny. Podle výše uvedeného zákona musí být, pokud není dohodnuto jinak, objednané zboží dodáno zákazníkovi nejpozději do 30 dnů od uzavření smlouvy. Pokud tak neučiní prodávající ani po výzvě kupujícího, je kupující oprávněn smlouvu ukončit.

 

Platební podmínky:

1.Jednotlivec – soukromá osoba: – platba v hotovosti nebo dobírkou při převzetí zboží (u zboží vedené skladem)  nebo  platba předem – zálohová faktura (při objednání zboží na zakázku)

 1. Firma – právnický subjekt (konečný zákazník nebo prodejce OOPP):– platba v hotovosti při převzetí zboží nebo platba předem – zálohová faktura ( při objednání zboží na zakázku, u nových zákazníků nebo u zákazníků s problematickou platební morálkou apod.) – na fakturu se splatností 14 dní.

3.V jednotlivých a výjimečných případech mohou být platební podmínky v kupní smlouvě dohodnuty odlišně

 1. Pokud kupující požaduje zboží na zakázku s úpravami, nápisy , logem apod., jsou cena a dodací podmínky stanoveny individuálně v cenové nabídce, kterou mu prodávající na základě jeho poptávky zašle.
 2. V případě, že je kupující prodejce OOPP, zašleme mu velkoobchodní ceník s cenovými podmínkami pro velkoobchodníky.

 

Záruka:

 1. Prodávající poskytuje záruku na jednotlivé zboží specifikované ve faktuře nebo v jiném účetním dokladu.
 2. V případě, kdy kupujícím je právnická osoba, řídí se nároky kupujícího ze záruky za jakost režimem obchodního zákoníku.
 3. Záruka se nevztahuje na závady vzniklé použitím, které jsou v rozporu s všeobecnými zásadami; na závady vzniklé nedodržením pokynů pro údržbu, na závady vzniklé nesprávnou přepravou a nesprávným skladováním; neodborným nebo nepřiměřeným  zacházením; resp. za neobvyklých podmínek; fyzickým poškozením; na závady vzniklé neodvratnou událostí (oheň,voda apod. );  povětrnostními vlivy.
 4. V případě, kdy kupujícím je soukromá osoba (kupující), řídí se nároky kupujícího dle zákona č.89/2012 Sb. Občanského zákoníku, platného od 1.1.2014.
 5. Záruční doba spotřebního zboží je 24 měsíců. Za vadu je považováno to, co neodpovídá kvalitativnímu vymezení zboží, jež vyplývá z kupní smlouvy. Naopak nelze za vadu považovat případ, kdy výrobek doslouží v důsledku užití či běžného opotřebení úměrného délce a způsobu užívání. Na žádost kupujícího je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou, umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat kupujícímu doklad o zakoupení věci (obsahující jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu prodávajícího, jeho identifikační číslo, sídlo právnické osoby nebo bydliště fyzické osoby). . Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, ani na vady, pro které byla sjednána nižší cena. Kupující může požadovat výměnu věci nebo výměnu součásti věci pouze není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné.

 

Reklamace zboží:

Při reklamacích zboží se prodávající řídí platnými právními předpisy viz  Reklamační řád. Prodávající a kupující se za použití ustanovení. § 262, odstavec 1), zákona č.513/1991Sb (Obchodního zákoníku) dohodli, že není-li v těchto podmínkách výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti výše uvedeným obchodním zákoníkem, zejména jeho ustanoveními v § 409 a následujícími.

 

Obchodní podmínky jsou platné od 1.11.2016

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Přes veškeré vynakládané úsilí prodávajícího o udržení tradičně vysoké úrovně jakosti při dodávkách zboží a poskytování svých služeb se může stát, že se v průběhu záruční doby projeví na dodaném zboží vada.

Reklamační řád jako nedílná součást  Obchodních podmínek stanovuje postup kupujícího (spotřebitele) a prodávajícího v případě, kdy na straně kupujícího (spotřebitele) vznikne oprávněný důvod k uplatnění práv z odpovědnosti za vady u dodaného zboží.

 

Zásady při koupi zboží:

Pro omezení počtu neoprávněných reklamací a zachování funkčnosti a životnosti zboží je nutno, aby kupující nebo uživatel výrobků dodržoval několik základních zásad:

Správný výběr výrobku:
Kupující při výběru zboží důkladně zváží parametry zvoleného zboží tak, aby výrobek přesně odpovídal jeho potřebám co se týče vhodnosti užití pro daný účel, jeho funkčnosti a provedení, druhu materiálu, způsobu ošetřování, požadovaného stupně a typu ochrany, správně zvolené velikosti apod.

 

Správné používání:
Je nutné, aby uživatel po celou dobu užívání výrobku užíval výrobek v souladu s jeho určením, zachovával základní pravidla užívání a vyvaroval se všech faktorů nepříznivě ovlivňujících funkčnost a životnost výrobku, jako je např. nadměrná intenzita užívání v nevhodném prostředí nebo k nevhodnému účelu apod.

 

Správná údržba a ošetřování:
Pro zachování dobrého stavu výrobku a jeho správné funkčnosti je nutná pravidelná, výrobcem stanovená údržba a ošetřování. Nesprávná nebo nedostatečná údržba výrobku vede k omezení jeho správné funkčnosti a snížení životnosti.

Aby Vám výrobek dobře sloužil k účelu, ke kterému je určen, je nezbytné se řídi symboly na etiketě. Barevné prádlo-doporučené praní max 60°C, perte zpočátku na nižší teplotu, aby se vyplavil případný přebytečný pigment. Zásadně nepoužívejte bělidla, aviváž ani sušičku. Požívejte prášky na barevné prádlo i v případě, že je barevný jen límec. Barevné prádlo nenamáčejte ani neperte v ruce. Naše výrobky šijeme z kvalitních stálobarevných tkanin. Prací prášky jsou však dost často agresivní, takže pokud si nejste jisti, požádejte o vzorek na vyzkoušení praní.

 

Reklamační řízení:

1. Vyskytne-li se u zakoupeného zboží v záruční době vada, má kupující právo tuto vadu reklamovat.

2. Vadou se rozumí změna (vlastnosti) zboží, jejíž příčinou je použití nevhodného nebo nekvalitního materiálu, nedodržení technologických postupů při výrobě nebo použitá nevhodná technologie, popřípadě nevhodné konstrukční řešení.

3. Za vadu nelze považovat změnu (vlastnosti) zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jeho opotřebení, nesprávného používání, nedostatečné nebo nevhodné údržby, v důsledku přirozených změn materiálů z nichž je zboží vyrobeno, v důsledku jakéhokoliv poškození uživatelem či třetí osobou nebo jiného nesprávného zásahu.

4. Pokud dojde k sražení výrobku (většinou na délku do pasu a délka nohavic) vyrobeného ze 100% bavlny, není to důvod pro reklamaci. Veškeré výrobky ze 100% bavlny, ze které se vyrábí profesní oděvy, se sráží na délku. K většímu vysrážení dochází v prádelnách vlivem agresivních pracích prostředků. Je s tím třeba počítat při nákupu.

5. Reklamace se považuje za řádně uplatněnou, jestliže je reklamované zboží kompletní a reklamaci nebrání obecné zásady hygieny. Kupující je povinen předložit reklamované zboží vyčištěné, zbavené všech nečistot a hygienicky nezávadné. Prodávající je oprávněn odmítnout převzít k reklamačnímu řízení zboží, které nebude splňovat výše uvedené zásady obecné hygieny.

6. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění. Pověřený pracovník prodávajícího může v odůvodněných případech s kupujícím dohodnout lhůtu delší.

 

Místo a způsob uplatnění reklamace:

1. Kupující uplatňuje reklamaci osobně v místě nákupu zboží, popř. zasláním na adresu prodávajícího, odkud mu bylo zboží dodáno. Při dodání  reklamovaného zboží je kupující povinen prokázat, že nákup uskutečnil u prodávajícího, a to dodáním kopie nákupních dokladů. Bez dodání nákupního dokladu zahájí prodávající reklamační řízení pouze v tom případě, pokud kupující jiným věrohodným způsobem prokáže, že reklamované zboží zakoupil u prodávajícího

2. Pověřený pracovník prodávajícího nebo vedoucí prodejny (nebo jím pověřený pracovník) je povinen vydat kupujícímu potvrzení o tom, kdy právo z odpovědnosti za vady uplatnil, o způsobu řešení reklamace, jakož i o provedení případné opravy a o době jejího trvání.

3. Jakmile kupující uplatní některé z práv odpovědnosti za vady zboží, například právo na odstranění vady či slevu, je tímto svým projevem vázán a nemůže volbu uplatněného práva měnit, pokud se nedohodne s pověřeným pracovníkem prodávajícího jinak.

4. Náklady na zaslání (dopravu) reklamovaného zboží prodávajícímu nese kupující. Jedná-li se o oprávněnou reklamaci, nese náklady na zpětné zaslání opraveného (popř. nového) zboží prodávající. V případě neoprávněné reklamace nese náklady na zpětné zaslání opět kupující.

Lhůty pro uplatnění reklamace:

1. Právo z odpovědnosti za vady musí být kupujícím uplatněno v záruční době. Reklamaci je nutné uplatnit ihned jakmile se vada objevila, bez zbytečného prodlení. Případné prodlení při pokračujícím užívání zboží může vést k prohloubení vady, znehodnocení zboží a může být důvodem odmítnutí reklamace.

2. Záruční doba je 24 měsíců a začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím. V případě, že má kupující s prodávajícím uzavřenou kupní smlouvu (popř. dlouhodobou kupní smlouvu), která upravuje obchodní vztahy mezi subjekty na základě Obchodního zákoníku, základem pro uplatňování odpovědnosti za vady zboží v obchodních vztazích je příslušné ustanovení této kupní smlouvy.

3. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy kupující po skončení opravy byl povinen věc převzít, se do běhu záruční doby nepočítá (o tuto dobu se záruční doba výrobku prodlužuje).

4. Prodávající je povinnen vydat kupujícímu potvrzení o tom, kdy právo na reklamaci uplatnil, jakož i o provedení opravy a o době jejího trvaní.

5. Pokud je výsledkem reklamačního řízení výměna reklamovaného zboží, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nového zboží. Při výměně vadné součásti se nová záruční doba vztahuje pouze na vyměněnou součást.

6. Záruční dobu nelze zaměňovat s životností zboží, tj. dobou po kterou při správném používání a správném ošetřování včetně údržby může zboží vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v intenzitě jeho užívání vydržet.

7. V případě, že si kupující nevyzvedne reklamované zboží do 20 dnů od data ukončení reklamačního řízení, je prodávající oprávněn kupujícímu účtovat skladovací poplatek, jehož výše činí 5,- Kč /den bez DPH.

 

Odstranitelné vady:

1. Za odstranitelné vady se považují takové vady, které lze opravou odstranit, aniž by utrpěl vzhled, funkce a kvalita zboží.

2. V případě výskytu odstranitelné vady má kupující právo, aby vada byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Prodávající je povinnen vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se kupující s prodávajícím nedohodnou jinak .

3. O provedení opravy rozhodne vedoucí prodejny nebo jím pověřený pracovník a vyznačí nebo dohodne termín vyzvednutí opravy kupujícím, pokud se nedohodnou jinak (např. odeslání poštou na adresu kupujícího).

4. V případě vady odstranitelné má kupující právo na výměnu zboží za bezvadné nebo na odstoupení od smlouvy pokud:

 • – reklamace nebyla vyřízena do 30ti dnů ode dne jejího uplatnění a nedošlo k jiné dohodě
 • – kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí odstranitelné vady po opravě nebo pro větší počet odstranitelných vad zboží řádně užívat. O opětovné vyskytnutí vady po opravě jde tehdy, jestliže se stejná vada, která byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, opětovně vyskytne. Větším počtem vad trpí zboží tehdy, má-li v době uplatnění reklamace současně nejméně tři odstranitelné vady spolu nesouvisející.

 

Neodstranitelné vady:

1. Za neodstranitelnou vadu se považuje taková vada, kterou nelze odstranit nebo její odstranění není účelné s přihlédnutím ke všem rozhodným okolnostem.

2. Jde-li o vadu neodstranitelnou, která brání tomu, aby zboží mohlo být řádně užíváno jako zboží bez vady, má kupující právo:

 • – buď požadovat výměnu zboží za nové bezvadné
 • – nebo odstoupit od kupní smlouvy

3. V případě, že charakter neodstranitelné vady nebrání řádnému užívání zboží jako zboží bez vady (např. zboží má vady estetické) a kupující nepožaduje výměnu zboží za bezvadné, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo může od smlouvy odstoupit. Při poskytování slevy se přihlíží k charakteru vady, stupni a způsobu opotřebení výrobku, délce jeho užívání a k možnostem dalšího použití. Toto neplatí, pokud zboží již bylo z důvodu takové vady přeřazeno do nižší jakostní třídy a takto s vědomím kupujícího mu bylo prodáno.

CENOVÉ PODMÍNKY

Koneční zákazníci – Pro konečné zákazníky  a spotřebitele, právnické subjekty  i soukromé osoby je platný ceník uvedený na webových stránkách  www.djstyl.cz  a níže uvedené cenové podmínky:

Velkoobchod – Pro zákazníky velkoobchodu je k dispozici velkoobchodní ceník, který mu zašleme a platí pro ně níže uvedené cenové podmínky.

 

Dostupnost výrobků:

Skladová kolekce,  zboží označené v katalogu: SKLADEM expedice do 1 týdne. Jedná se o lékařské kalhoty, kalhoty Pegy, Petra, lék.haleny bílé, haleny Perla70 bílé, haleny Perla70 bílé se středně modrou výpustkou, zástěry, barety, lodičky, čepice, příručníky a některé typy zástěr. Vše z naší nabídky a ve velikostech dle naší velikostní tabulky.

 

Objednávka, expedice do 2 týdnů. Jedná se o barevné, nebo barevně zdobené  haleny, rondony a kalhoty dle přání kupujícího,  ve velikostech dle  naší velikostní tabulky. Pokud se nejedná o výrobky označené-SKLADEM, nelze je reklamovat. Jsou to výrobky šité na zakázku. Zatím jsme neměli reklamaci.

                                                                                                                                                               číšnické- Kolekce výrobků pro číšníky a servírky. Jedná se o číšnické vesty, sukně a kalhoty. Vše z naší nabídky a ve velikostech dle naší velikostní tabulky. Výrobky nelze vyměnit ani reklamovat. Každý nákup látky má trochu jiný barevný odstín, proto nedržím skladem číšnické oblečení, kromě vzorků. Zatím byl nespokojený jen jeden zákazník a to proto, že si omylem vybral barevnou vestu místo černé.

                                                                                                                                                               Zakázka, expedice do 1-4 týdnů. Jedná se o  rondony z naší nabídky v různých barevných kombinacích, číšnické vesty v barevných kombinacích. Vše z naší nabídky a ve velikostech dle naší velikostní tabulky nebo  upravené podle měr těla zákazníka. Barevné kombinace dle přání  zákazníka. Cena výrobku se může lišit v závislosti na použitém materiálu. Možnost výšivky. Pokud se nejedná o zboží označené – SKLADEM, nelze vyměnit.

Nadměr–expedice 2-4 týdny.                                                                                            

 

Vzhledem k nestabilnosti ceny bavlny na trhu si výrobce vyhrazuje právo změny ceny v souladu s nákupem materiálu.

Platnost cenových podmínek je od 1.11.2016.

GDPR – Prohlášení o zpracování osobních údajů

 1. Kdo je správce osobních údajů

Jaroslava Přečková d&j STYL se sídlem: Ruská 1202/125, 70300 Ostrava Vítkovice. IČ: 46569359, DIČ: CZ505522091, djstyl@djstyl.cz  tel.+420 775209888

 1. Jaké osobní údaje zpracováváme

Pokud si u nás objednáte zboží, potřebujeme od Vás údaje pro dokončení a doručení objednávky. Tyto údaje vedeme jako povinný údaj během dokončení objednávky či registrace. Vaší emailovou adresu potřebujeme pro zasílání potvrzení objednávek, která slouží jako potvrzení kupní smlouvy.

Údaje, které potřebujeme:

 • Jméno a příjmení
 • Fakturační adresa
 • Doručovací adresa (pokud je jiná než doručovací)
 • Telefonní číslo
 • Emailová adresa
 • IČ (pouze firmy nebo prodejci)
 1. Proč shromažďujeme a zpracováváme osobní údaje

Vaše osobní údaje zpracováváme z těchto důvodů:

Plnění smlouvy (nákup zboží a služeb): zpracováváme vaše osobní údaje k tomu, abychom řádně vybavili a doručili vaši objednávku. Pokud nastanou jakékoliv problémy, díky vašim osobním údajům víme, na koho se můžeme obrátit.

Péče o zákazníky: když se obrátíte na nás s dotazem či problémem, musíme k jeho vyřešení zpracovat vaše údaje.

Uživatelský účet: díky osobním údajům, které poskytnete během registrace, může být vaše objednávka rychleji vyřešena. Vámi zadané údaje přitom můžete kdykoliv změnit, s výjimkou emailové adresy, která slouží pro přístup k Vašemu uživatelskému účtu.

Marketingová činnost: emailová obchodní sdělení vám zasíláme jen na základě vašeho souhlasu během registrace. Z odběru marketingových sdělení se můžete odhlásitt.

Uplatnění práv a právních nároků: Vaše osobní údaje můžeme zpracovat z důvodu uplatnění našich práv a právních nároků (např. neuhrazená pohledávka). Dále je můžeme zpracovat pro účely kontrol prováděných orgány veřejné moci a z dalších závažných důvodů.

 1. Komu Vaše osobní údaje poskytujeme

V těchto případech předáváme vaše osobní údaje třetím subjektům:

 • Doručení zboží: Vaše osobní údaje poskytujeme našim dodavatelům zboží a logistiky. Vámi zvolený dopravce by nebyl schopen doručit zboží nebo služby, kdybychom mu nepředali údaje kam a komu má zboží doručit. Tyto předané údaje zahrnují vaše jméno a příjmení, doručovací adresu a tel. číslo, na které vás dopravce může kontaktovat. Dopravce je ve vztahu k osobním údajům, které mu předáme, oprávněn zpracovávat je pouze pro účely doručení zboží a poté osobní údaje bezodkladně smazat.
 • Orgánům státní správy
 1. Jaká máte práva v souvislosti s ochranou vašich osobních údajů

Dle GDPR jsou Vaše práva:

 • Právo subjektu OU být zapomenut, být vymazán (článek 17 GDPR)
 • Právo subjektu OU být seznámen s údaji, které správce či zpracovatel o subjektu má (článek 15 GDPR)
 • Právo subjektu OU vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů (článek 21 GDPR)
 • Právo subjektu OU na omezení zpracování (článek 18 GDPR)
 • Právo subjektu OU mít možnost přenést své osobní údaje od správce k třetímu subjektu (článek 20 GDPR)
 • Právo subjektu OU žádat lidský přezkum v případě automatizovaného rozhodování (článek 22 GDPR)
 • Právo subjektu OU aktualizovat své osobní údaje tak, aby jejich neaktuální verze mu nezpůsobila újmu (článek 16 GDPR)
 1. Vznesení námitky a podání stížnosti

V souladu s článkem 21 odst. 4 GDPR zvlášť informuje, že máte právo namítat automatizované individuální rozhodování a že podle článku 21 odst. 2 GDPR máte právo kdykoliv namítat proti zpracovávání osobních údajů pro účely přímého marketingu.

Zároveň Vás informuje, že v případě podezření, že Vaše osobní údaje jsou zpracovávány neoprávněně, máte právo podat Úřadu na ochranu osobních údajů České republiky stížnost. Budeme však rádi, pokud budete problémy řešit nejprve s námi. Vždy nás můžete kontaktovat na +420 775209888.